İstanbul Kültür University

Türkiye’nin 2010 AB Vizyonu’na dair Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul Kültür Üniversitesi – Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (IKU/GPoT), 11 Ocak 2010 tarihinde, İstanbul’da, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın değerli katılımlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirmiştir.

Toplantı, konusunda uzman akademisyen, gazeteci ve diplomatları bir araya getirme konusunda oldukça başarılı olmuş; Türkiye’nin 2010 yılı AB vizyonu, kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Bağış, Türkiye’nin AB standartlarıyla uyumlaşma sürecine ilişkin güncel gelişmelere dair ayrıntılı bilgi vermiştir. Kendisi, ayrıca, AB-içi dinamiklere işaret etmiş; yakın zamanda kabul edilmiş Lizbon Reform Antlaşması’nın olası etkilerinin yanı sıra, Fransız ve Alman liderlerin ayrıcalıklı ortaklığa dair söylemlerinde olumlu yöndeki değişim de vurgulanmıştır.

Bağış, konuşmasında, Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye’ye olduğu kadar AB açısından da yarar sağlayacağına dikkat çekmiş; Türkiye’nin diğer bölgelerle ilişkilerine ağırlık verirken, AB hedefini göz ardı etmediğini özellikle belirtmiştir. Egemen Bağış, ayrıca, katılım süreci ışığında Türk hükümetinin öncelikli hedefinin, yurttaşlarına her alanda en yüksek standartları temin etmek olduğunu ifade ederek, tüm siyasi, ekonomik ve sosyal reformların itici gücünü bu noktadan aldığına işaret etmiştir. Sayın Bakan, tüm yurttaşların huzuru, mutluluğu, refahının sağlanması, insan haklarının korunma düzeyinin artırılması ve daha demokratik ve iyi işleyen bir sistemin kurulması için gerçekleştirilen reformların kararlılıkla sürdürüleceğini de beyan etmiştir.

Egemen Bağış, ayrıca, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve ilgili tüm tarafların görüşü alınarak nihai haline kavuşmakta olan Avrupa Birliği Yeni İletişim Stratejisi’nin başlıca saçayaklarını da açıklamış; ilgili bakanlıklar tarafından önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek girişimler hakkında bazı bilgiler vermiştir. Kendisi, ayrıca, Reform İzleme Grubu’nun 2010 yılından itibaren toplantılarını sıklaştıracağını da ifade etmiştir.

Davetlilerin AB-Türkiye ilişkilerine dair soruları ve önerileri ışığında gerçekleştirilen Soru&Cevap Bölümü’nde dinamik bir katılım sağlanmıştır.

Egemen Bağış - Toplantı Bigi Notu-

← Share