İstanbul Kültür University

Yuvarlak Masa Toplantısı: Gelecek için Forum Sivil Toplum Planlama Toplantısı

Gelecek için Forum Sivil Toplum Plan ve Koordinasyon toplantılarının ikinci ayağı GPoT, TESEV, NPWJ ve HRITC’nin işbirliği ile 2 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleştirildi.

Planlama ve koordinasyon toplantılarının ikinci ve son ayağı olan toplantıda 16-18 Ekim 2008 tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşecek olan Gelecek İçin Forum toplantılarına yönelik son hazırlıklar tartışıldı. İki gün süren toplantılara GODKA bölgesi, Türkiye ve İtalya’dan sivil toplum temsilcileri ile Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve İtalya hükümetlerinden temsilciler katıldı. Toplantıların ilk bölümünde Bakanlar Toplantısına yönelik sivil toplum önerileri tartışıldı. Bakanların sivil toplum örgütlerinin sorunların çözümüne katkıda bulunabileceklerini anlamalarının gerekliliği vurgulandı. Özellikle GODKA bölgesi gibi çatışmaların yoğunluklu yaşandığı bölgelerde sivil toplumun rolünün sadece protesto olmaması gerektiği ayrıca köprüler oluşturmak ve insan onurunun ön planda tutulduğu toplumlar yaratmak adına pozitif rol oynayabileceği belirtildi. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin örnek alabileceği mekanizma ve örgütlenmelerin varlığının önemi de vurgulandı. Konuşmacılar bölgede çalışmakta olan sivil toplum örgütlerinin belirli bir konuya yoğunlaşmakta zorlandıklarını dile getirirken, hükümet ve sivil toplum desteğini birarada içermesi sebebiyle DAD çerçevesinde bu sorunları aşmanın daha kolay olacağı iletildi. DAD ortakları tarafından oluşturulması planlanan iki mekanizma olan “Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsü” ve “Çeşitlilik Merkezi” de toplantı sırasında konuşulan konular arasında yer aldı. “Çeşitlilik Merkezi”ne yönelik Bakhtiar Amin tarafından çeşitliliğin GODKA bölgesindeki toplumlar tarafından bir tehdit olarak algılanmadığı iletildi. Aynı zamanda bu çeşitliliğin bir araç olarak kullanılmasının ve köprüler kurmaya yardımcı olma ihtimalinin önemi dile getirildi. Ayrıca çok kültürlü eğitimin desteklenmesi gerektiği belirtildi ve diyalog, tolerans ve benimseme gibi değerlerin daha fazla ön plana çıkarılması istendi. Bunlar dışında GODKA bölgesi hükümetlerinin ve bölgede çalışmakta olan sivil toplum örgütlerinin kültürlerarası diyaloğu geliştirmek için çaba göstermelerinin önemi de vurgulandı. Bu tarz bir yaklaşımın sorunların çözülmesinde önemli rol oynayacağına inanıldığı da iletildi. Tüm bunlara ek olarak, bölgede bulunan çok kültürlü ve farklı etnik yapılara sahip grupların bir arada yaşadığı toplumların varlığı nedeniyle deneyim paylaşma açısından diğer toplumların bu sorunları hangi yollarla aştığını tartışmanın bölge hükümetleri açısından çok önemli olacağının altı çizildi. GODKA bölgesinin dünya nüfusunun %7’sini oluşturmasına rağmen dünyada yaşanan şiddetin %40’ına ev sahipliği yaptığı da eklendi ve bunun insan hakları sorunuyla çok yakından alakalı olduğu iletildi. Konuşmacılar tarafından hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin sorunların çözümünde büyük rol oynayacağının altı önemle çizildi. Toplantıların ikinci bölümünde, yolgösterici prensiplerin maddelendiği doküman Bakanlar toplantısında sunulacak olan son haline getirilmek üzere tartışmaya açıldı ve tüm ortak hükümetler tarafından benimsenmesinin önemi vurgulandı. Üçüncü ve son panelde ise, yaklaşan bakanlar toplantısına yönelik konular ve formaliteler detaylıca tartışıldı. Toplantıların ikinci gününde bakanlar toplantısına yönelik yapısal hazırlıklar gündeme getirildi. Katılımcılar tarafından Dubai toplantısının hazırlık panellerinde 4, atölyelerde ise 11 konunun ajandaya yerleştirilmesi kararı verildi. Hazırlık panellerindeki konular daha önceki paralel forumun değerlendirilmesi, Arap dünyasında demokrasinin durumu ve kadının güçlendirilmesi, çeşitlilik ve çoğulculuk ile ifade özgürlüğü olarak belirlendi. Atölyeler için konuşulan temalar arasında ise göçmen işçilerin hakları, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı, Sivil Toplum Örgütleri için hukuki düzenlemeler, çeşitlilik ve çoğulculuk, yolsuzluk ile mücadele ve şeffaflık, demokratikleşme sürecinde özel sektörün rolü, eğitim reformu, gençlik ve işsizlik, barış, güvenlik ve istikrar, çevre kirliliği ve yokolan kaynaklar ve son olarak da kadının güçlendirilmesi yer aldı.

← Share